Vad innebär denna policy?

Detta är vår Integritetspolicy där vi förklarar vilka vi är, hur och varför och vi behandlar personuppgifter samt, för det fall dina personuppgifter behandlas av oss, vilka rättigheter du har och hur du kommer i kontakt med oss vid behov.

Vilka är vi?

Vi är Westgear AB. Information om hur du kontaktar oss anges i slutet av denna Integritetspolicy. Vi är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy (såvida inte annat anges).

Vems personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla personuppgifter avseende dig om:

 • Du är kund eller leverantör till oss
 • Du använder våra produkter eller tjänster
 • Du arbetar hos våra kunder eller leverantörer, eller hos någon som använder våra produkter eller tjänster
 • Du är någon (eller arbetar hos någon) som vi vill annonsera eller marknadsföra våra produkter eller tjänster till. I sådana fall kan vi ha samlat in de uppgifter vi behandlar om dig direkt från dig (exempelvis genom vår webbplats eller i samband med en mässa eller utställning), eller från någon annan källa.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla personuppgifter avseende dig som vi samlat in från dig, eller från någon annan, i samband med tillhandahållandet av våra produkter eller tjänster, eller med anledning av vår affärsverksamhet i övrigt. De personuppgifter som vi behandlar kan innefatta sådan information som anges nedan:

Kontaktuppgifter

 • Ditt namn
 • Arbetsgivare och yrkesbefattning eller avdelning
 • Adress, telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation (dessa uppgifter kan vara relaterade till din yrkesroll eller till dig som privatperson).

Information som du tillhandahåller i samband med din kommunikation med oss

Vi kan behandla information som du tillhandahåller i samband med din kommunikation med oss, såsom:

 • Information som kommuniceras via telefon, e-mail, vår webbsida, sociala medier, eller på annat sätt.
 • Information som du tillhandahåller oss när du använder vår webbsida, när du mottar eller förhandsbeställer våra varor eller tjänster, när du tillhandahåller oss varor eller tjänster, vid förfrågningar om produkter, vid beställningar, i samband med ditt deltagande i tävlingar, kampanjer eller undersökningar, eller när du kontaktar oss beträffande support eller felrapporteringar, inklusive när du gör något av detta för någon som du arbetar hos.

Information avseende vår relation till dig eller den person du arbetar hos

Vi kan behandla information om vår relation till dig eller den person du arbetar hos, såsom:

 • Information relaterad till avtal mellan oss och dig eller den person du jobbar hos (till exempel avseende de varor och tjänster som vi tillhandahållit, eller erhållit från, dig eller den person du arbetar hos).
 • Annan information relaterad till dig och som är nödvändig för oss att behandla i syfte att ingå eller fullgöra avtal med dig eller den du arbetar hos (till exempel information beträffande arbetstillstånd och information från kreditupplysningsföretag, när detta är nödvändigt för att genomföra kontroller i anledning av avtal med dig eller någon du arbetar hos eller på annat sätt är relaterad till).
 • Information om evenemang som du eller personer relaterade till dig är inbjudna till, samt information relaterad till dig och dina preferenser, i den mån sådan information är relevant för att organisera och arrangera evenemangen (till exempel avseende önskemål om måltider).
 • Information relaterad till dig och som du tillhandahåller oss eller som vi annars erhåller när du besöker oss (till exempel om du registrerar ditt besök eller om du spelas in på bevakningskamera i samband med besöket, eller om du tillhandahåller oss registreringsnumret till ditt fordon).

Vilka personuppgifter behandlar vi när du använder vår webbplats?

Information som vi mottar från dig när du använder vår webbplats, såsom:

 • teknisk information, inklusive information om den IP-adress som använts för att ansluta din dator till internet, inloggningsinformation, information om typ och version av webbläsare, tidszoninställningar, typer och versioner av plug-ins, operativsystem samt plattform;
 • information om ditt webbesök, såsom URL (Uniform Resource Locators), klickströmsdata till, på och från vår webbsida (inklusive datum och tid), produkter som du sett eller sökt efter, webbsidans svarstider (page response times), nedladdningsfel, besökstider på vissa webbsidor, information om din interaktion med vår webbplats (såsom scrollning, klickhistorik och s.k. mouse-overs), metoder som använts för att lämna webbsidan, samt de telefonnummer som använts för att ringa vår kundtjänst eller de sociala medier som använts för att komma i kontakt med vårt kundtjänstteam.

Cookies (kakor)

Vår användning av s.k. cookies (kakor) förklaras i vår cookie policy, som vi ber dig att läsa igenom.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • I syfte att ingå, samt att fullgöra, avtal med dig eller den du arbetar hos.
 • I syfte att
 • leverera varor och tjänster till kunder eller andra användare av dessa varor och tjänster;
 • införskaffa och ta emot varor och tjänster från leverantörer;
 • administrera våra kund- och leverantörsrelationer eller relationer till andra användare av våra varor och tjänster;

i de fall du eller personen du arbetar hos är kund, användare eller leverantör av varor eller tjänster i samband med ovan nämnda situationer

 • I syfte att annonsera och marknadsföra, samt tillhandahålla information om, våra varor och tjänster. Detta kan ske genom marknadsföring riktad direkt till dig t.ex. via e-post eller genom telefonsamtal. Vår marknadsföring kan inkludera förslag och rekommendationer om sådana varor och tjänster som kan intressera dig eller den person du arbetar hos, i förekommande fall enligt de preferenser du eventuellt angett.
 • I syfte att administrera vår webbsida enligt våra villkor samt för våra interna processer inklusive felsökning, dataanalyser, tester, research, statistik och undersökningar.
 • I syfte att förbättra vår webbplats så att dess innehåll presenteras på ett fungerande sätt för dig och din dator.
 • I syfte att hålla vår webbplats och andra system säkra.
 • I syfte att mäta eller förstå hur effektivt vi når ut med vår annonsering till dig och andra, samt för att föra fram relevant annonsering.

Vem kan vi komma att dela dina person-uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • Bolag inom vår koncern.
 • Tredje part, såsom:
 • våra samarbetspartners, kunder, leverantörer och underleverantörer i syfte att fullgöra de avtal som vi ingår eller i anledning av andra affärsrelationer inom vår normala verksamhet och som rör vårt förhållande med dig eller personen du arbetar hos;
 • våra revisorer, legala rådgivare och andra professionella rådgivare eller tjänsteleverantörer;
 • kreditupplysningsföretag, i syfte att bedöma din kreditvärdighet i samband med att vi avser ingå avtal med dig eller den person du arbetar hos.
 • I relation till information inhämtad via vår hemsida:
 • våra annonsörer och nätverk för annonsering som behöver uppgifterna för att kunna välja ut och tillhandahålla relevanta annonser till dig och andra. Vi delar ingen information om identifierbara individer med våra annonsörer, utan tillhandahåller dessa aggregerad information om våra användare. Vi kan också använda sådan aggregerad information i syfte att hjälpa annonsörer att nå ut till de målgrupper de vill rikta sig mot. Vi kan använda de personuppgifter som vi samlat in från dig i syfte att uppfylla våra annonsörers önskemål om att visa deras annonser för sådana målgrupper enligt vad som framgår av vår cookie policy;
 • analys- och sökmotorleverantörer (inklusive verktyg för A/B-tester) som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbsida enligt vad som framgår av informationen om vår användning av cookies.

Andra som vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part:

 • I syfte att tillhandahålla support, underhåll och utveckling av våra IT-system.
 • I den händelse av att vi skulle sälja eller köpa verksamheten eller tillgångar till eller från ett annat bolag, då vi kan komma att dela dina personuppgifter med en potentiell säljare eller köpare, med iakttagande av vad som framgår i denna Integritetspolicy.
 • Om vi eller en avsevärd del av alla våra tillgångar blir uppköpta av en tredje part, varvid uppgifter om kunder kan avse en del av de tillgångar som överförs.
 • Om vi är skyldiga att avslöja eller tillhandahålla dina personuppgifter på grund av rättslig förpliktelse, eller för att göra gällande eller tillämpa våra tjänstevillkor och andra avtal med dig; eller för att tillvarata och skydda Westgear AB, våra kunders eller andras rättigheter, egendom, eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att motverka bedrägerier samt att minska kreditrisker.

Vilka är de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av följande rättsliga grunder:

 • I de fall det är nödvändigt för oss att inhämta ditt föregående samtycke för viss behandling, kommer vi att basera behandlingen i fråga på ditt samtycke (se nedan om hur du vid var tid återkallar ditt samtycke).
 • I andra fall, kommer vi att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt:
 • i syfte att fullgöra avtal som du är part till eller för att vidta åtgärder på din begäran innan sådant avtal ingås;
 • i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser; eller
 • för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att ditt intresse av integritetsskydd inte väger tyngre vid en s.k. intresseavvägning (de flesta fall där vi behandlar dina personuppgifter i anledning av vår relation till den person du jobbar hos sker med stöd av sådan intresseavvägning).

Var behandlar vi personuppgifter?

De uppgifter som vi behandlar i relation till dig kan överföras till, och lagras på, en plats utanför EU/EES där motsvarande dataskyddsregler inom EU/EES inte gäller. Uppgifterna kan också behandlas annars utom EU/EES av vår egen eller våra leverantörers personal. Detta inkluderar personal som anlitats för, bland annat, att genomföra beställningar, hantera betalningsuppgifter samt

tillhandahålla supporttjänster. Om personuppgifter överförs i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster kommer vi att vidta samtliga åtgärder som skäligen krävs för att säkerställa att överföringen sker i enlighet med lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inkludera tillämpningen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler

(se http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html), samt se till att personuppgifterna i övrigt behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Personuppgifter som behandlas av oss lagras säkert.

Information i samband med betalningar och transaktioner kommer att krypteras med lämplig teknik. För det fall vi har tillhandahållit dig (eller om du själv har valt ett sådant) ett lösenord för tillgång till vissa delar av vår webbplats eller system, är du ansvarig för att bevara detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte avslöja ditt lösenord för någon. Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten i fråga om den data som överförs till vår webbsida. All sådan överföring sker på egen risk. När vi väl mottagit information från dig, kommer vi dock att tillämpa strikta rutiner och säkerhetsfunktioner i syfte att försöka förhindra obehörig åtkomst. Vi ber dig att inte avslöja ditt lösenord för någon.

Hur länge behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar endast personuppgifter under den tid detta är nödvändigt och för de ändamål som personuppgifterna samlades in, därefter kommer uppgifterna att raderas eller arkiveras, förutom i de fall när det är nödvändigt för oss att fortsätta med behandlingen i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för annat legitimt och lagligt syfte.

Vilka är dina rättigheter?

Du har följande rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter:

 • Du kan begära tillgång till personuppgifterna (vänligen se avsnittet tillgång till dina personuppgifter, nedan).
 • Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
 • Under vissa omständigheter (normalt sett när personuppgifterna har tillhandahållits av dig och det inte längre är nödvändigt för oss att fortsätta med behandlingen av dessa), kan du ha rätt att begära att vi raderar personuppgifterna. I vissa fall kan du istället begära att vi begränsar behandlingen.
 • I de fall vi behandlar personuppgifterna baserat på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke, varefter vi måste upphöra med berörd behandling.
 • Om du har klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss eller lämna in ett formellt klagomål till Datainspektionen.

Hur du återkallar ditt samtycke

Du kan återkalla ditt samtycke till berörda delar av vår behandling av dina personuppgifter:

 • Genom att maila oss på info@westgear.se
 • Genom att skriva till oss på adressen nedan.

Hur du utövar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan utöva din rätt till tillgång till dina personuppgifter:

 • Genom att maila oss på info@westgear.se
 • Genom att skriva till oss på adressen nedan.

Vänligen observera att vi kan behöva be dig om ytterligare information i syfte att bekräfta din identitet innan vi lämnar ut begärd information.

Våra kontaktuppgifter

Våra fullständiga kontaktuppgifter är:

Westgear AB

Marbäck Bäckavattnet 282

30594 Halmstad

Telefon: 035 10 06 10 Email: info@westgear.se

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige och kan tillhandahålla ytterligare information om dina rättigheter och våra skyldigheter i fråga om behandlingen av dina personuppgifter, samt hantera de eventuella klagomål du har beträffande vår behandling av dina personuppgifter.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida samt, när så är lämpligt, tillhandahållas dig via email. Vänligen håll dig väl uppdaterad i fråga om denna policy för att se våra eventuella ändringar.

Denna policy uppdaterades senast den 11 januari 2020.