INTEGRITETSPOLICY

Vad innebär denna policy?
Detta är vår Integritetspolicy där vi förklarar vilka vi är, hur och varför och vi
behandlar personuppgifter samt, för det fall dina personuppgifter behandlas av oss,
vilka rättigheter du har och hur du kommer i kontakt med oss vid behov.
Vilka är vi? Vi är Westgear AB, information om hur du kontaktar oss anges i slutet av denna
Integritetspolicy. Vi är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling
som beskrivs i denna policy (såvida inte annat anges).

Vems personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla personuppgifter avseende dig om:
• Du är kund eller leverantör till oss
• Du använder våra produkter eller tjänster
• Du arbetar hos våra kunder eller leverantörer, eller hos någon som använder våra
produkter eller tjänster
• Du är någon (eller arbetar hos någon) som vi vill annonsera eller marknadsföra våra
produkter eller tjänster till. I sådana fall kan vi ha samlat in de uppgifter vi behandlar
om dig direkt från dig (exempelvis genom vår webbplats eller i samband med en
mässa eller utställning), eller från någon annan källa.
Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi kan behandla personuppgifter avseende dig som vi samlat in från dig, eller från
någon annan, i samband med tillhandahållandet av våra produkter eller tjänster, eller
med anledning av vår affärsverksamhet i övrigt. De personuppgifter som vi behandlar
kan innefatta sådan information som anges nedan:

Kontaktuppgifter
• Ditt namn
• Arbetsgivare och yrkesbefattning eller avdelning
• Adress, telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation (dessa
uppgifter kan vara relaterade till din yrkesroll eller till dig som privatperson).
Information som du tillhandahåller i samband med din kommunikation med oss

Vi kan behandla information som du tillhandahåller i samband med din
kommunikation med oss, såsom:
• Information som kommuniceras via telefon, e-mail, vår webbsida, sociala medier,
eller på annat sätt.
• Information som du tillhandahåller oss när du använder vår webbsida, när du mottar
eller förhandsbeställer våra varor eller tjänster, när du tillhandahåller oss varor eller
tjänster, vid förfrågningar om produkter, vid beställningar, i samband med ditt
deltagande i tävlingar, kampanjer eller undersökningar, eller när du kontaktar oss
beträffande support eller felrapporteringar, inklusive när du gör något av detta för
någon som du arbetar hos. Information avseende vår relation till dig eller den
person du arbetar hos.

Vi kan behandla information om vår relation till dig eller den person du arbetar hos,
såsom:
• Information relaterad till avtal mellan oss och dig eller den person du jobbar hos (till
exempel avseende de varor och tjänster som vi tillhandahållit, eller erhållit från, dig
eller den person du arbetar hos).
• Annan information relaterad till dig och som är nödvändig för oss att behandla i syfte
att ingå eller fullgöra avtal med dig eller den du arbetar hos (till exempel information
beträffande arbetstillstånd och information från kreditupplysningsföretag, när detta är
nödvändigt för att genomföra kontroller i anledning av avtal med dig eller någon du
arbetar hos eller på annat sätt är relaterad till).
• Information om evenemang som du eller personer relaterade till dig är inbjudna till,
samt information relaterad till dig och dina preferenser, i den mån sådan information
är relevant för att organisera och arrangera evenemangen (till exempel avseende
önskemål om måltider).
• Information relaterad till dig och som du tillhandahåller oss eller som vi annars
erhåller när du besöker oss (till exempel om du registrerar ditt besök eller om du
spelas in på bevakningskamera i samband med besöket, eller om du tillhandahåller
oss registreringsnumret till ditt fordon).

Vilka personuppgifter behandlar vi när du använder
vår webbplats?
Information som vi mottar från dig när du använder vår webbplats, såsom:
• teknisk information, inklusive information om den IP-adress som använts för att
ansluta din dator till internet, inloggningsinformation, information om typ och version
av webbläsare, tidszoninställningar, typer och versioner av plug-ins, operativsystem
samt plattform;
• information om ditt webbesök, såsom URL (Uniform Resource Locators),
klickströmsdata till, på och från vår webbsida (inklusive datum och tid), produkter
som du sett eller sökt efter, webbsidans svarstider (page response times),
nedladdningsfel, besökstider på vissa webbsidor, information om din interaktion med
vår webbplats (såsom scrollning, klickhistorik och s.k. mouse-overs), metoder som
använts för att lämna webbsidan, samt de telefonnummer som använts för att ringa
vår kundtjänst eller de sociala medier som använts för att komma i kontakt med vårt
kundtjänstteam.

Cookies (kakor)
Vår användning av s.k. cookies (kakor) förklaras i vår cookie policy, som vi ber dig att
läsa igenom.
Vad gör vi med dina personuppgifter?
Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
• I syfte att ingå, samt att fullgöra, avtal med dig eller den du arbetar hos.
• I syfte att
1. leverera varor och tjänster till kunder eller andra användare av dessa varor och
tjänster;
2. införskaffa och ta emot varor och tjänster från leverantörer;
3. administrera våra kund- och leverantörsrelationer eller relationer till andra användare
av våra varor och tjänster;
i de fall du eller personen du arbetar hos är kund, användare eller leverantör av varor
eller tjänster i samband med ovan nämnda situationer
• I syfte att annonsera och marknadsföra, samt tillhandahålla information om, våra
varor och tjänster. Detta kan ske genom marknadsföring riktad direkt till dig t.ex. via
e-post eller genom telefonsamtal. Vår marknadsföring kan inkludera förslag och
rekommendationer om sådana varor och tjänster som kan intressera dig eller den
person du arbetar hos, i förekommande fall enligt de preferenser du eventuellt
angett.
• I syfte att administrera vår webbsida enligt våra villkor samt för våra interna
processer inklusive felsökning, dataanalyser, tester, research, statistik och
undersökningar.
• I syfte att förbättra vår webbplats så att dess innehåll presenteras på ett fungerande
sätt för dig och din dator.
• I syfte att hålla vår webbplats och andra system säkra.
• I syfte att mäta eller förstå hur effektivt vi når ut med vår annonsering till dig och
andra, samt för att föra fram relevant annonsering.
Vem kan vi komma att dela dina person-uppgifter
med?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:
• Bolag inom vår koncern.
• Tredje part, såsom:

1. Googles olika tjänster, så som Analytics. Läs Googles Integritetspolicy här:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
1.1. våra samarbetspartners, kunder, leverantörer och underleverantörer i syfte att
fullgöra de avtal som vi ingår eller i anledning av andra affärsrelationer inom vår
normala verksamhet och som rör vårt förhållande med dig eller personen du arbetar
hos;
2. våra revisorer, legala rådgivare och andra professionella rådgivare eller
tjänsteleverantörer;
3. kreditupplysningsföretag, i syfte att bedöma din kreditvärdighet i samband med att vi
avser ingå avtal med dig eller den person du arbetar hos.
• I relation till information inhämtad via vår hemsida:
1. våra annonsörer och nätverk för annonsering som behöver uppgifterna för att kunna
välja ut och tillhandahålla relevanta annonser till dig och andra. Vi delar ingen
information om identifierbara individer med våra annonsörer, utan tillhandahåller
dessa aggregerad information om våra användare. Vi kan också använda sådan
aggregerad information i syfte att hjälpa annonsörer att nå ut till de målgrupper de vill
rikta sig mot. Vi kan använda de personuppgifter som vi samlat in från dig i syfte att
uppfylla våra annonsörers önskemål om att visa deras annonser för sådana
målgrupper enligt vad som framgår av vår cookie policy;
2. analys- och sökmotorleverantörer (inklusive verktyg för A/B-tester) som hjälper oss
att förbättra och optimera vår webbsida enligt vad som framgår av informationen om
vår användning av cookies.
Andra som vi kan komma att dela dina
personuppgifter med
Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part:
• I syfte att tillhandahålla support, underhåll och utveckling av våra IT-system.
• I den händelse av att vi skulle sälja eller köpa verksamheten eller tillgångar till eller
från ett annat bolag, då vi kan komma att dela dina personuppgifter med en potentiell
säljare eller köpare, med iakttagande av vad som framgår i denna Integritetspolicy.
• Om vi eller en avsevärd del av alla våra tillgångar blir uppköpta av en tredje part,
varvid uppgifter om kunder kan avse en del av de tillgångar som överförs.
• Om vi är skyldiga att avslöja eller tillhandahålla dina personuppgifter på grund av
rättslig förpliktelse, eller för att göra gällande eller tillämpa våra tjänstevillkor och
andra avtal med dig; eller för att tillvarata och skydda Westgear AB, våra kunders
eller andras rättigheter, egendom, eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av
information med andra företag och organisationer i syfte att motverka bedrägerier
samt att minska kreditrisker.
Vilka är de rättsliga grunderna för vår behandling av
dina personuppgifter?
Vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av följande rättsliga grunder:
• I de fall det är nödvändigt för oss att inhämta ditt föregående samtycke för viss
behandling, kommer vi att basera behandlingen i fråga på ditt samtycke (se nedan
om hur du vid var tid återkallar ditt samtycke).
• I andra fall, kommer vi att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt:
1. i syfte att fullgöra avtal som du är part till eller för att vidta åtgärder på din begäran
innan sådant avtal ingås;
2. i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser; eller
3. för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att ditt
intresse av integritetsskydd inte väger tyngre vid en s.k. intresseavvägning (de flesta
fall där vi behandlar dina personuppgifter i anledning av vår relation till den person du
jobbar hos sker med stöd av sådan intresseavvägning).
Var behandlar vi personuppgifter?
De uppgifter som vi behandlar i relation till dig kan överföras till, och lagras på, en
plats utanför EU/EES där motsvarande dataskyddsregler inom EU/EES inte gäller.
Uppgifterna kan också behandlas annars utom EU/EES av vår egen eller våra
leverantörers personal. Detta inkluderar personal som anlitats för, bland annat, att
genomföra beställningar, hantera betalningsuppgifter samt
tillhandahålla supporttjänster. Om personuppgifter överförs i samband med att vi
tillhandahåller våra tjänster kommer vi att vidta samtliga åtgärder som skäligen krävs
för att säkerställa att överföringen sker i enlighet med lämpliga skyddsåtgärder, vilket
kan inkludera tillämpningen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler
(se http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.
html), samt se till att personuppgifterna i övrigt behandlas säkert och i enlighet med
denna Integritetspolicy. Personuppgifter som behandlas av oss lagras säkert.
Information i samband med betalningar och transaktioner kommer att krypteras med
lämplig teknik. För det fall vi har tillhandahållit dig (eller om du själv har valt ett
sådant) ett lösenord för tillgång till vissa delar av vår webbplats eller system, är du
ansvarig för att bevara detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte avslöja ditt
lösenord för någon. Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker.
Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte
garantera säkerheten i fråga om den data som överförs till vår webbsida. All sådan
överföring sker på egen risk. När vi väl mottagit information från dig, kommer vi dock
att tillämpa strikta rutiner och säkerhetsfunktioner i syfte att försöka förhindra
obehörig åtkomst. Vi ber dig att inte avslöja ditt lösenord för någon.
Hur länge behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar endast personuppgifter under den tid detta är nödvändigt och för de
ändamål som personuppgifterna samlades in, därefter kommer uppgifterna att
raderas eller arkiveras, förutom i de fall när det är nödvändigt för oss att fortsätta
med behandlingen i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för annat legitimt och
lagligt syfte.
Vilka är dina rättigheter?
Du har följande rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter:
• Du kan begära tillgång till personuppgifterna (vänligen se avsnittet tillgång till dina
personuppgifter, nedan).
• Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
• Under vissa omständigheter (normalt sett när personuppgifterna har tillhandahållits
av dig och det inte längre är nödvändigt för oss att fortsätta med behandlingen av
dessa), kan du ha rätt att begära att vi raderar personuppgifterna. I vissa fall kan du
istället begära att vi begränsar behandlingen.
• I de fall vi behandlar personuppgifterna baserat på ditt samtycke, kan du när som
helst återkalla ditt samtycke, varefter vi måste upphöra med berörd behandling.
• Om du har klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, kan du
kontakta oss eller lämna in ett formellt klagomål till Datainspektionen.
Hur du återkallar ditt samtycke
Du kan återkalla ditt samtycke till berörda delar av vår behandling av dina
personuppgifter:
• Genom att maila oss på info@westgear.se
• Genom att skriva till oss på adressen nedan.
Hur du utövar din rätt att få tillgång till dina
personuppgifter

Du kan utöva din rätt till tillgång till dina personuppgifter:
• Genom att maila oss på info@westgear.se
• Genom att skriva till oss på adressen nedan.

Vänligen observera att vi kan behöva be dig om ytterligare information i syfte att
bekräfta din identitet innan vi lämnar ut begärd information.

Våra kontaktuppgifter
Våra fullständiga kontaktuppgifter är:
Westgear AB
Marbäck Bäckavattnet 282
30594 Halmstad
Telefon: 035 10 06 10Email: info@westgear.se

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige och kan tillhandahålla ytterligare
information om dina rättigheter och våra skyldigheter i fråga om behandlingen av
dina personuppgifter, samt hantera de eventuella klagomål du har beträffande vår
behandling av dina personuppgifter.

Ändringar av denna Integritetspolicy
Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida
samt, när så är lämpligt, tillhandahållas dig via email. Vänligen håll dig väl
uppdaterad i fråga om denna policy för att se våra eventuella ändringar.
Denna policy uppdaterades senast den 11 januari 2020.